ZAŠTO

MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI?

Program koji studentu omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti kao i kompleksnog svijeta suvremenog poslovanja.

Teorijska i praktična nastava

MOGUĆA buduća zanimanja:

CILJ – profilirati kompetentne i profesionalne menadžere i producente za rad u području kulture i umjetnosti u Hrvatskoj

O studiju

uvjeti / rokovi upisa

Stručni studij

Stručni naziv

stručni prvostupnik / prvostupnica odnosno baccalaureus / baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi. Kratica: bacc. cult.

* Za više informacije pregledajte e-BROŠURU

KULTURA MEANS BUSINESS

UPISI

Na temelju položene državne matureizravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

Na temelju razredbenog postupka

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pismenog i usmenog dijela ispita. Nakon pismenog dijela ispita provodi se motivacijski intervju. Temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista).

Strani državljani upisuju se na stručni studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, s time da su dužni prilikom upisa predati i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

PRIJAVI SE!

prijelaz

s drugog visokog učilišta

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koju moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

STUDIRANJE

UZ RAD

U današnjem poslovnom svijetu sve je veća potreba za dodatnim usavršavanjem i obrazovanjem zaposlenika kako bi postigli veću konkurentnost na tržištu rada, te pokazali svoju spremnost za cjeloživotno učenje i napredovanje. Poslovno veleučilište Zagreb omogućuje vam da postignete potrebne kvalifikacije za svoj poslovni napredak, te usavršite svoja stručna znanja i razvijete dodatne vještine.

Studiranje uz rad ideja je vodilja našeg izvanrednog studija, koji zaposlenim ljudima i onima s dodatnim obavezama omogućava da pohađaju i prate nastavu. Izvanredni studij prilagođen je zaposlenima kako bi što kvalitetnije mogli ispuniti svoje studentske obaveze i odvija se radnim danima u poslijepodnevnim satima, između 17 i 21 sat.

Upisna dokumentacija

predaje se u Studentsku referadu u radnom vremenu za studente

Kako bi potvrdili namjeru upisa na Poslovno veleučilište Zagreb SVI kandidati obvezni su prijaviti se preko web stranice Poslovnog veleučilišta Zagreb www.pvzg.hr

UpisnI ROKOvi

Za informacije o točnim datumima, slobodno nam se obratite na pvzg@pvzg.hr

Dokumentacija za upis na preddiplomski studij

PRIJAVI SE!

CIJENA

ŠKOLARINE ZA JEDNU GODINU

24.995,00 kn

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate ili u više rata po dogovoru. Školarina se može platiti debitnim i kreditnim karticama beskamatno, kao i putem ugovaranja potrošačkih kredita za korisnike kreditnih kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. i Erste Card Club d.o.o. beskamatno.

Na osnovnu cijenu godišnje školarine možete ostvariti popust po jednom od dolje navedenih kriterija.

Dodatni troškovi

PLAĆANJE NA RATE

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Poslovnom veleučilištu Zagreb ovjerenu zadužnicu kao instrument osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

STUDENTSKA ISKAZNICA

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište Zagreb. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

Spoj menadžerskih kolegija uz kombinaciju kreativnih i praktičnih kolegija stvaraju zanimljiv i toliko potreban dijalog između teorije i prakse, upravljanja i kreative. Baš po tome ovaj smjer je jedinstven te mi je dao potrebna znanja i vještine o kulturnim i kreativnim industrijama koje kroz posao svakodnevno koristim.

Vlatka Poljanec, bacc.cult.
asistentica uredništva Društvo hrvatskih književnika Alumni

KULTURA MEANS BUSINESS

popusti

Popusti na cijenu školarine za
akademsku godinu 2021./2022.

Popust se odobrava i osobama zaposlenima u kulturnim ustanovama koje same plaćaju školarinu, kao i samozaposlenim kulturnim djelatnicima (dokaz je članstvo u nacionalnoj strukovnoj udruzi).

OSNOVE ZA POPUST IZNOS POPUSTA U KN
Nezaposleni (prijavljeni minimalno 6 mjeseci na Hrvatski zavod za zapošljavanje)
* Popust vrijedi samo za godinu na koju se student upisuje
1.995,00 kn
Sadašnji i bivši polaznici programa POUZ 1.995,00 kn

Zaposlenici iste tvrtke, u slučaju kada plaćanje za studenta vrši tvrtka (poslodavac), po zaposleniku

2 – 3 zaposlenika 1.400,00 kn
4 – 8 zaposlenika 2.000,00 kn
više od 8 zaposlenika 2.500,00 kn

Članovi iste obitelji (roditelji i djeca, supružnici, braća i sestre), po članu

2 člana 3.000,00 kn
3 člana 4.985,00 kn
4 člana ili više 6.980,00 kn
OSNOVE ZA POPUST GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
Djelatnici zaposleni (i samozaposleni) na području umjetnosti i kulture, članovi nacionalnih udruga, uz vlastito financiranje 19.990,00 kn
OSNOVE ZA POPUST GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
Zaposlenici Zagrebačkog holdinga, zaposlenici gradskih upravnih tijela uz vlastito financiranje 19.990,00 kn
OSNOVE ZA POPUST GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
Prijelaznici sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu 17.000,00 kn

POPUSTI ZA IZVRSNOST – NA TEMELJU OSTVARENIH REZULTATA DRŽAVNE MATURE U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI

UKUPNO OSTVARENI BODOVI NA DRŽAVNOJ MATURI GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE
900 i više bodova 18.500,00 kn
800-899 bodova 20.500,00 kn
700-799 bodova 22.500,00 kn

*Cijena školarine utvrđena za izvrsnost na temelju rezultata državne mature odnosi se samo na godinu u koju je izvršen upis. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.

POPUSTI ZA JEDNOKRATNU UPLATU ŠKOLARINE NA ŽIRO RAČUN VELEUČILIŠTA I AVANSNO PLAĆANJE (PLAĆANJE VIŠE STUDIJSKE GODINE UNPARIJED):

STUDIJSKI PROGRAM: (DODATNI) POPUST NA JEDNOKRATNU UPLATU u kn
Menadžment i produkcija u kulturi 1.000,00 kn

*Popust za jednokratnu uplatu ne može se kombinirati samo sa popustom za prijelaz, za državnu maturu, ili za vrhunske sportaše.

KULTURA MEANS BUSINESS